Skip to main content

Танд хэрэгтэй холбоос

Олон улсын стандартчиллын байгууллага
https://www.iso.org/home.html

Итгэмжлэлийн байгууллагуудын холбоо
https://www.iaf.nu/

Итгэмжлэлийн байгууллагууд
JAS-ANZ
IAS

Хамтрагч Байгууллагын Баталгаажуулалтын байгууллагууд
TQCSI

Хамтрагч Хувь Хүний Баталгаажуулалтын байгууллагууд
PECB