Skip to main content

Нууцлалын бодлого

Баталгаажилтын аудитын үйлчлүүлэгчид зөвшөөршснөөс бусад тохиолдолд харилцагчийн бүхий л мэдээллийг чандлан нууцлана.

Харилцагч, үйлчлүүлэгчдийн өгсөн аливаа мэдээлэл, баримт бичиг, баталгаажуулалтын үйл ажиллагааны үр дүн, харилцагч үйлчлүүлэгчдийн туслан гүйцэтгэгчид ба гэрээлэгчдийн үйл ажиллагааны чандлан хадгалж, хамтран ажиллах гэрээ болон эдгээр бүхий л мэдээллийг “Арилжааны нууцлал” хэмээн үзэж, аливаа гурав дагч талд задруулахгүй. Захиалагч, харилцагч, үйлчлүүлэгчдийн өөрсдийн вэб сайт болон нийгмийн сүлжээгээр олон нийтэд мэдээлсэн мэдээ үүнд хамаарахгүй.

Хуулийн дагуу харилцагчийн мэдээллийг зайлшгүй өгөх шаардлага гарсан үед юун түрүүнд харилцагчид мэдэгдэнэ.

Бодлого

Нээлттэй байдлын бодлого

Шудрага байдлын бодлого

Удирдлагын тогтолцооны бодлого

Нууцлалын бодлого

Аудит болон тайлагналын бодлого