Skip to main content

Эрчим хүчний удирдлагын Тогтолцооны Гэрчилгээ

Бид танай байгууллагад эрчим хүчний хэрэглээгээ ухаалгаар удирдаж, гүйцэтгэлээ сайжруулах процессуудыг бий болгодог туслах боломжтой. Эрчим хүчний удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлснээр та хэрэглээний зардлаа багасгахын сацуу байгаль орчин сөрөг нөлөө үзүүлэх, хүлэмжийн хий ялгаруулалтаа багасгах боломжтой юм. ISO 50001 стандарт нь үйлдвэр, худалдаа, оффисын зэрэг бүхий л байгууллагад эрчим хүчний нийлүүлэлт, хэрэглээ ба ашиглалтын олон улсын арга зүйг нэвтрүүлэхэд тусалдаг.

Иймд, ISO50001 стандарт нэвтрүүлж, эрчим хүчний удирдлагын тогтвортой систем бий болгож, эрчим хүчний хэрэглээгээ тогтмол хянаж сайжруулах нь ач холбогдолтой.

MSCS-н олон улс дахь салбарууд ба өндөр ур чадвар бүхий эрчим хүчний удирдлагын мэргэжилтнүүд та бүхэнд ISO50001 стандартын аудит хийж, гэрчилгээжүүлэн хамтран ажиллах боломжтой.

ISO БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Дараах стандартуудаар Баталгаажуулалтын үйлчилгээ үзүүлнэ.

Чанарын удиадлагын тогтолцоо

ISO 9001 нь байгууллагын дотоодод Чанарын удирдлагыг бий болгоход зориулса….

Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

ISO22000 нь дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүнсний аюул….

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо

ISO14001 нь байгууллагууд хүрээлэн буй орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа …..

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

Удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлснээр….

Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

ISO27001 стандартын зорилго нь “Мэдээлл…

Эрчим хүчээ ухаалгаар зарцуулах тогтолцоо

Бид танай байгууллагад эрчим хүчний хэрэглээгээ …

Бүх ISO Баталгаажуулалт

ISO 9001 нь байгууллагын дотоодод Чанарын удирдлагыг бий болгоход зориулсан олон улсын стандарт юм. “Чанар” гэдэг нь хэрэглэгчийн…..

Үйлчилгээ

ISO9001:2015 Чанарын Удирдлагын Тогтолцооны Баталгаажуулалт, ISO22000:2018 Хүнсний Аюулгүй Байдлын Удирдлагын Тогтолцооны Баталгаажуулалт….

Итгэмжлэх

MS Certification Services компани нь JAS-ANZ буюу Австрали, Шинэ Зеландын Итгэмжлэлийн Нэгдсэн Системээс Бүтэн Хамрах Хүрээний итгэмжлэл….