Skip to main content

Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

ISO27001 стандартын зорилго нь “Мэдээллийн Аюулгүй Байдлын Удирдлагын Тогтолцоог бий болгох, хэрэглэх, хэрэгжүүлэх, хянах, дүгнэн шинжлэх, хадгалах, сайжруулах загварчлалыг бий болгох” юм. Иймд, мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлнэ гэдэг нь аливаа байгууллагын стратегийн түвшний шийдвэр байдаг.

Түүнчлэн, “Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны дизайн ба хэрэгжүүлэлтэнд байгууллагын бүтэц, хэмжээ, үйл ажиллагааны цар хүрээ ба хийгддэг ажилбарууд /процесс гэдэг/, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах талаарх зорилго ба хэрэгцээ, аюулгүй байдалд тавих шаардлагууд чухал нөлөө үзүүлдэг.

ISO БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Дараах стандартуудаар Баталгаажуулалтын үйлчилгээ үзүүлнэ.

Чанарын удиадлагын тогтолцоо

ISO 9001 нь байгууллагын дотоодод Чанарын удирдлагыг бий болгоход зориулса….

Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

ISO22000 нь дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүнсний аюул….

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо

ISO14001 нь байгууллагууд хүрээлэн буй орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа …..

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

Удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлснээр….

Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

ISO27001 стандартын зорилго нь “Мэдээлл…

Эрчим хүчээ ухаалгаар зарцуулах тогтолцоо

Бид танай байгууллагад эрчим хүчний хэрэглээгээ …

Бүх ISO Баталгаажуулалт

ISO 9001 нь байгууллагын дотоодод Чанарын удирдлагыг бий болгоход зориулсан олон улсын стандарт юм. “Чанар” гэдэг нь хэрэглэгчийн…..

Үйлчилгээ

ISO9001:2015 Чанарын Удирдлагын Тогтолцооны Баталгаажуулалт, ISO22000:2018 Хүнсний Аюулгүй Байдлын Удирдлагын Тогтолцооны Баталгаажуулалт….

Итгэмжлэх

MS Certification Services компани нь JAS-ANZ буюу Австрали, Шинэ Зеландын Итгэмжлэлийн Нэгдсэн Системээс Бүтэн Хамрах Хүрээний итгэмжлэл….