Skip to main content

ISO Стандартуудын танилцуулга

ISO 9000 Гэр бүл стандарт

Энэхүү олон улсын стандарт нь чанарын удирдлагын үндсэн ойлголт, зарчмуудыг тайлбарладаг.

ISO 45001 Гэр бүл стандарт

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын (ХЭМАБ) удирдлагад тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон.

ISO 31000 Эрсдлийн Удирдлага

Байгууллагад учрах эрсдэл нь санхүүгийн гүйцэтгэл, нэр хүнд, байгаль орчин, хүний амь нас, эрүүл мэнд, нийгмийн гэх зэрэг төрөл байдаг.

ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

ISO 22000 нь дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд тусалдаг стандарт юм.

ISO 14001 Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо

ISO 14001 нь байгууллагууд хүрээлэн буй орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай менежментийг зааварласан стандарт юм.

Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

ISO 27001 стандартын зорилго нь “Мэдээллийн Аюулгүй Байдлын Удирдлагын Тогтолцоог бий болгох, хэрэглэх, хэрэгжүүлэх, хянах, дүгнэн шинжлэх, хадгалах, сайжруулах загварчлалыг бий болгох” юм.