Skip to main content

ISO Ахлах хэрэгжүүлэгчийн сургалтын тухай

Удирдлагын тогтолцооны ISO стандартыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэхийн тулд ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO/IEC 27001, ISO22000 гэх зэрэг “Шаардлага стандарт”-ыг судлахаас гадна “Хэрэгжүүлэх удирдамж” төрлийн дэд стандартуудыг судлах, хэрэгжүүлэх шаардлагатай байдаг. Эдгээр бүх мэдээллийг нэгтгэн мэдээлэл өгөх үйл ажиллагааг Ахлах хэрэгжүүлэгчийн сургалтаар хэрэгжүүлдэг.

ISO стандартыг хэрэгжүүлэх багийн ахлагчид дараах мэдээллийг Ахлах хэрэгжүүлэгчийн сургалтаас авна:

 • ISO төслийн удирдлага, зохион байгуулалт, эрх үүргийн хуваарилалт;
 • Төслийн гол үе шатууд, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх аргачлалууд;
 • Олон улсын сайн туршлага бүхий арга зүйнүүд.

Шаардлага стандарт бүр ардаа 10-20 заавар стандарттай байдаг. Эдгээр заавар, сайн туршлагуудыг системтэйгээр, өөрийн сонгосон стандартын шаардлага тус бүртэй сайтар уялдуулан хэрэгжүүлснээр байгууллагын процессыг эрсдэл суурилсан аргачлалаар удирдаж, байгууллагынхаа менежментийг байнга сайжруулах боломж бүрддэг. Тэгвэл, та энэхүү Хэрэгжүүлэлтийн сургалтанд хамрагдсанаар ISO Төслийг санаачлах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлээ үнэлэх, сайжруулах үе шатуудыг системтэй арга зүйгээр удирдаж сурна.

Хэнд хэрэгтэй вэ?

Ахлах хэрэгжүүлэгчийн сургалтанд суралцаж, мэдлэг, ур чадвар эзэмшсэн хүн нь байгууллагад илүү үнэ цэнэ бий болгож, ISO стандарт хэрэгжүүлэх багийг удирдан, зорьсон үр дүнд амжилттай хүрэхэд тусалдаг. Ахлах хэрэгжүүлэгчийн хөтөлбөрт суралцаж хамрагдсан мэргэжилтнүүд өөрийн өмнөх ажлын туршлага, ISO чиглэлд мэргэшсэн байдал, олон улсын шалгалтанд тэнцсэн эсэхээс хамааран Хэрэгжүүлэгч, эсвэл Ахлах хэрэгжүүлэгчийн гэрчилгээ гардан авдаг.

Сургалтын төгсгөлд олж авах мэдлэг:

 • ISO Төслийн багийг эрх үүргийн хуваарилалтын хамт төлөвлөж, байгуулах
 • Төсөл эхлэхээс өмнө зөрүүний шинжилгээ хийж, төлөвшлийн түвшингээ тогтоох, түүнд үндэслэн төлөвшлийн түвшинд суурилан төслийн төлөвлөгөө боловсруулах
 • ISO Хэрэгжүүлэлтийн 3 ялгаатай үүрэг хариуцлагыг байгууллагад бий болгох, уялдаа холбоог хангах
 • Дээд, дунд удирдлагууд ба нийт ажилтны оролцоо, тайлагнал, гүйцэтгэлийн хэмжих үзүүлэлтийг ялгаатайгаар төлөвлөх
 • Процессын удирдлагыг төлөвлөх, процессын тодорхойлолтын 3 төрөл
 • Эрсдэл ба боломжийг үнэлэх, удирдах үе шат ISO31000 стандартын дагуу
 • Хүсээгүй тохиолдол, үл тохирлын судалгаа, онцгой байдлын бэлэн байдлыг олон улсын аргачлалтай харьцуулан одоогийн чадавхиа үнэлэх, сайжруулах
 • Зохистой нөөцийг төлөвлөж, бэлтгэх, үнэлэх, тогтвортой хангах
 • Чанарын хяналт, ХЭМАБ-н хяналт, байгаль орчны хяналт, мэдээллийн аюулгүй байдлын хяналт, хүнсний аюулгүй байдлын хяналтын тусгай аргачлалууд

Сургалтын арга, хэлбэр, багшлах бүрэлдэхүүн:

 1. Сургалтыг олон улсын аудитор, тухайн стандартын чиглэлээр мэргэжил буюу мэргэшилтэй монгол болон гадаад багш нар зохион байгуулна.
 2. Сургалтыг интерактив аргачлалаар суралцагчидтай харилцан ярилцаж, тодорхой чухал шаардлагын хэсэгт багийн ажил зохион байгуулж, үр өгөөжтэй зохион байгуулна.

Олон улсын гэрчилгээ:

 1. Олон улсын гэрчилгээтэй сургалтын явцын үнэлгээнд амжилттай тэнцэж, ирц болон идэвхи, даалгавар биелэлтийн шаардлага хангасан боловч шалгалт өгөөгүй, эсвэл тэнцээгүй сурагчдад Сургалтанд хамрагдсан тухай гэрчилгээ олгоно. 
 2. Олон улсын шалгалт авах ба шалгалтанд тэнцсэн суралцагчдад Ахлах хэрэгжүүлэгчийн сургалтанд амжилттай суралцаж, шалгалтанд тэнцсэн тухай гэрчилгээ олгоно. 
 3. Ахлах хэрэгжүүлэгчийн сургалтанд сурсан хүн шалгалтанд тэнцсэний дараа Олон улсын байгууллагад тусдаа өргөдөл гаргаж, зэрэг горилно. Үүний тулд, өөрийн мэргэжлийн диплом ба мэргэшлийг нотлох гэрчилгээнүүд, ажил мэргэжлийн туршлагыг харуулах CV ба ISO төслийн туршлагыг харуулсан бүртгэл, тодорхойлолт өгөх 2 хүний холбоо барих мэдээлэл зэргийг өгнө. Олон улсын байгууллага нь таны 300 цагийн туршлага, 1 жилийн туршлагын шаардлага хангасан эсэхийг 2 хүнээс авах тодорхойлолтоор баримтжуулсаны дараа гэрчилгээ олгоно. Хэрэв 300 цаг хүрэхгүй, 100 цагийн туршлагатай бол Ахлах хэрэгжүүлэгчийн бус, Хэрэгжүүлэгчийн гэрчилгээ олгоно. 100 цагийн туршлага хүрэхгүй бол Туршилтын хэрэгжүүлэгч буюу Probationary implementer гэрчилгээ олгоно.  

Тойм хөтөлбөр

Танилцуулга

 • ISO 9001 Түүх
 • Чанарын удирдлагын тогтолцооны үр ашиг
 • Гол нэр томъёо, тодорхойлолт
 • Өндөр түвшний бүтэц
 • Чанарын удирдлагын зарчмууд
 • ISO 9001:2015 Танилцуулга
 • ISO 9001: 2015 Шаардлагууд (Бүлэг 4 -10)
 • Харилцан ярилцах

Хэрэгжүүлэлтийн процесс

 • PDCA Зарчим
 • Байгууллагын төлвийг ойлгох нь
 • Баримтжуулсан мэдээлэл
 • Төслийн төлөвлөгөө
 • Эрсдэл ба боломж
 • Чанарын бодлого, зорилт
 • Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
 • Сайжруулалт

Бусад арга хэрэгслүүд

 • 6S, Kaizen, Зургаан Сигма, Нийт Чанарын Удирдлага, Чанарын дугуйлан, Үйлдвэрлэлийн ослыг тэглэх зарчим, Тэг Хог Хаягдлын зарчим, Яг цагт нь систем гэх зэрэг аргачлалууд, сайн туршлагууд;
 • ILO-OSH Guideline буюу Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн удирдамж, HSE Guideline буюу ХЭМАБ, Байгаль Орчны удирдамж гэх зэрэг зааврууд;
 • Эрсдлийн үнэлгээний аргачлалууд: Шалтгаан ба үр нөлөөний анализ, Алдааны магадлалын үр нөлөөний анализ, болон бусад Тоон/Чанарын эрсдлийн үнэлгээний аргууд; гэх мэт.

Хэрхэн хамрагдах вэ?

 • Жилийн сургалтын хуваарийг ‘ISO Сургалт’ – > ‘Танилцуулга’ цэснээс үзнэ үү.
 • Сургалтын хөтөлбөртэй танилцахыг хүсвэл доорх хэсгээс сонгон харна уу.
 • Сургалтын төлбөрийг манай байгууллагын вэб сайт болон Facebook, LinkedIn хуудсуудад зарлагдах Шинэ элсэлтийн талаарх зараас авах боломжтой.

Хэрэв та энэхүү сургалтыг өөрийн байгууллагад авах хүсэлтэй бол доорх утсаар холбогдох буюу и-мэйлээр хүсэлтээ илгээнэ үү.