Skip to main content

Чанарын удирдлагын тогтолцоо

ISO 9001 нь байгууллагын дотоодод Чанарын удирдлагыг бий болгоход зориулсан олон улсын стандарт юм. “Чанар” гэдэг нь хэрэглэгчийн шаарддаг бүхий л бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний шинж чанарыг тодорхойлдог үзүүлэлт юм. Байгууллагын “Чанарын Удирдлага” нь тухайн байгууллагын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчийн чанарын шаардлагыг хангуулах, хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцүүлэх тогтолцоо юм.

ISO БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Дараах стандартуудаар Баталгаажуулалтын үйлчилгээг үзүүлнэ.

Чанарын удирдлагын тогтолцоо

ISO 9001 нь байгууллагын дотоодод Чанарын удирдлагыг бий…..

Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

ISO22000 нь дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүнсний аюул….

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо

ISO14001 нь байгууллагууд хүрээлэн буй орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа …..

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

Удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлснээр….

Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

ISO27001 стандартын зорилго нь “Мэдээлл…

Эрчим хүчээ ухаалгаар зарцуулах тогтолцоо

Бид танай байгууллагад эрчим хүчний хэрэглээгээ …

Бүх ISO Баталгаажуулалт

ISO 9001 нь байгууллагын дотоодод Чанарын удирдлагыг бий болгоход зориулсан олон улсын стандарт юм. “Чанар” гэдэг нь хэрэглэгчийн…..

Манай үйлчилгээ

ISO9001:2015 Чанарын Удирдлагын Тогтолцооны Баталгаажуулалт, ISO22000:2018 Хүнсний Аюулгүй Байдлын Удирдлагын Тогтолцооны Баталгаажуулалт….

Итгэмжлэх

MS Certification Services компани нь JAS-ANZ буюу Австрали, Шинэ Зеландын Итгэмжлэлийн Нэгдсэн Системээс Бүтэн Хамрах Хүрээний итгэмжлэл….