Skip to main content

Эн Пи Петролиум компани ISO 9001 & ISO 45001 стандартуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа ба 2023 оны магадлан аудитдаа амжилттай хамрагдаад байна.

Аудитын баг Баян-Өлгий, Ховд, Улаанбаатар дахь байршлуудад ажиллаж, сайжруулах зөвлөмж өгөв. Байнгын сайжруулалтын циклд нь амжилт хүсье!

Leave a Reply