Skip to main content

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад политехник коллеж нь ISO45001:2018 стандартын дагуу Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог Оюу Толгой компанийн дэмжлэгтэйгээр үйл ажиллагаандаа амжилттай нэвтрүүлж, 2 удаагийн хөндлөнгийн аудитад амжилттай тэнцлээ. Удалгүй ISO45001:2018 стандартын олон улсын гэрчилгээг Австрали Шинэ зеландын бүсийн JAS-ANZ байгууллагын итгэмжлэлтэй MS CERTIFICATION байгууллагаас хүлээн авах болно.

Button Text

Leave a Reply