Skip to main content

ISO 9001 СТАНДАРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭГ АЛЬ ОРОНД ХАМГИЙН ИХ ОЛГОСОН БЭ?

Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2021 оны 1-р сард ISO судалгааныхаа 2019 оны дүнг олон нийтэд танилцууллаа. ​​Уг судалгаагаар Олон Улсын Магадлан Итгэмжлэлийн Форум (IAF)-ын итгэмжлэлтэй баталгаажуулалтын байгууллагуудын олгосон удирдлагын тогтолцооны 12 стандартын (ISO 9001, ISO 14001 гэх мэт) хүчин төгөлдөр гэрчилгээний тоог нэгтгэн гаргажээ. сан байна.  магадлан итгэмжлэгдсэн гэрчилгээ олгох байгууллагуудаас ирүүлсэн ISO менежментийн 12 стандарт) -ын хүчинтэй гэрчилгээний тоог нэгтгэн гаргажээ.

12/31/19-ний өдрийн байдлаар ISO 9001 ба ISO 14001 стандартын хүчинтэй гэрчилгээний тоог доор харуулав.

Стандарт Нийт хүчинтэй гэрчилгээ Нийт байршлын тоо
ISO 9001 883,521 1,217.972
ISO 14001 312,580 487,950
ISO/IEC 27001 36,362 68,930
ISO 22000 33,502 39,651
ISO 45001 38,654 62,889
ISO13485 23,045 31,508
ISO 50001 18,227 42,215
ISO 22301 1,693 6,231
ISO/IEC 20000-1 6,047 7.778
ISO 28000 1.874 2,403
ISO 37001 872 4,096
ISO 39001 864

1,852

ISO судалгаанд дээрх 12 стандартын мэдээллийг

  • Хүчинтэй гэрчилгээний тоог улс тус бүрээр
  • Гэрчилгээнд хамрагдах байршлуудыг улс тус бүрээр
  • Гэрчилгээнд хамрагдах салбаруудыг улс тус бүрээр хамруулсан байна.

Дараах хүснэгтэнд ISO 9001стандартын баталгаажсан байршлын тоогоор тэргүүлж буй 10 орныг жагсаасан ба энэхүү жагсаалтыг БНХАУ 2019 онд дахин тэргүүлжээ.

 

Тэргүүлэгч 10 орон

 

 

ISO 9001 баталгаажсан байршил

БНХАУ 281,713
Итали 137,631
Япон 82,509
Герман 71,963
Испани 59,328
Франц 57,722
Энэтхэг 43,817
Их Британи 36,222
АНУ 32,053
Бразил

27,262

Leave a Reply